Održavanje zgrade

SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE KORISTE SE ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE U GRADITELJSKOM I FUNCKIONALNOM STANJU I TO:

 • ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi
 • ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi
 • premazivanje zidova i stropova vapnom
 • premazivanje dimnjaka
 • zamjena pokrova
 • keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidovazamjena podnih obloga i premazivanje podova
 • popravak pročelja
 • zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.)
 • popravak pokrova i ravnog krova
 • održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi
 • zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi
 • održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.)
 • redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi
 • redoviti servisi dizala
 • redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.)
 • redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu
 • redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV
 • redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
 • redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača
 • čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge)
 • dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi
 • čišćenje septičkih jama
 • čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka
 • čišćenje kanala za smeće

Sredstvima zajedničke pričuve zgrade raspolaže Upravitelj zgrade sukladno „Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“, pod uvjetima i u granicama utvrđenim „međuvlasničkim ugovorom“ kojeg sklapaju suvlasnici zgrade. Poslovi, prava i obveze upravitelja definirani su „Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“ odnosno „Ugovorom o upravljanju“ kojeg upravitelj sklapa s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika pojedine zgrade.

 

ODRŽAVANJE ZGRADE MOŽE SE PODIJELITI NA SLJEDEĆE:
HITNE INTERVENCIJE:

 • Uglavnom se radi o hitnim popravcima vodovodne instalacije i kanalizacije,instalacije centralnog grijanja i zajedničke elektroinstalacije. Ovi radovi po svojoj naravi traže hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na zgradi i stanovima.
 • Temeljem zahtjeva suvlasnika ili predstavnika suvlasnika  koje primamo telefonskim putem, osobnim ili pisanim prijavama ove kvarove hitno otklanjamo, jer neotklanjanjem istih nastaje šteta na stanovima i na zajedničkim dijelovima zgrade.
 • Popravak elektroinstalacija mora biti naročito hitan radi sprječavanja eventualnih požara i sl.
 • Cijene radova za hitne popravke utvrđene su cjenikom radova. Naglašavamo da su cijene radova izražene po jedinici mjere. Otklanjanje kvara odnosno intervencija vikendom isto košta kao i običnim radnim danom.

MALI POPRAVCI:
To su manji građevinski zahvati: manji popravci elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, manji popravci krovova, saniranje prodora vode, popravak ulaznih vrata, poštanskih sandučića, oluka, i sl..

VELIKI POPRAVCI:
To su sanacije i rekonstrukcije konstruktivnih (nosivih) dijelova zgrade, sanacije i izoliranje fasade, krovova, dimnjaka, i sl..

KONTROLA, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE DIMNJAKA:
Dimnjaci su dio zgrade koji služi za odvod dimnih plinova od ložišta u okolicu. Osnovni zadaci dimovodnih instalacija su: neometano odvođenje dimnih plinova u atmosferu i spriječavanje ulaska opasnih dimnih plinova u prostoriju.
Načelo rada dimovodne instalacije temelji se na razlici gustoće vanjskog zraka i dimnih plinova. Dimnjak je osnovni dio dimovodne instalacije i građevinski element koji služi za odvođenje dimnih plinova nastalih izgaranjem u ložištu nekog izvora topline u atmosferu. Dimnjaci se dimenzioniraju i izvode tako da njihov broj i položaj osiguravaju nesmetano i ispravno priključivanje ložišta izvora topline.Treba znati da je vijek trajanja dimnjaka kao građevinskog konstrukcijskog elementa zgrade jednak vijeku trajanja cijele zgrade. Eventualnoj sanaciji postojećeg dimnjaka treba pristupiti vrlo ozbiljno, pri čemu treba izvršiti temeljitu analizu postojećeg stanja.
Zakonska obveza upravitelja je čišćenje i kontrola dimnjaka 1x godišnje i to od strane ovlaštenog dimnjačara.

SERVISI I PREGLEDI OPREME I UEĐAJA:
Na zgradama se trebaju izvoditi redoviti servisi i pregledi: instalacija, opreme i uređaja.
U redovite servise i preglede ubrajamo servise i preglede:

 • dizala
 • protupožarne opreme
 • električne instalacije
 • unutarnje hidrantske mreže
 • nužne (panične) ravjete
 • kotlovnice i toplinske stanice
 • hidroforskih uređaja
 • uređaja za prepumpavanje kanalizacije
 • plinske instalacije
 • gromobranske instalacije
 • govornih i antenskih uređaja

Navedeni servisi i pregledi izvode se kao zakonska obveza i obavljaju ih ovlaštene pravne ili fizičke osobe po nalogu upravitelja i uz suglasnost predstavnika suvlasnika.Troškovi servisa i pregleda kao i troškovi otklanjanja nedostataka uočenih pregledom podmiruju se iz sredstava zajedničke pričuve.
Popis i učestalost dijela periodičnih pregleda regulirana je posebnim zakonskim propisima i možete je vidjeti ovdje.

NABAVA, KONTROLA I ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA
Vatrogasni aparati su vrlo jednostavni uređaji koji nam služe za gašenje požara i to na samom početku požara, prije razbuktavanja. Tematiku Vatrogasnih aparata od strane zakona obrađuje:

 • „Zakon o zaštiti od požara“
 • „Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata“

Oba zakonska akta dostupna su na našoj stranici.

U praksi odnosno u zgradi vatrogasni aparati bi trebali biti locirani na zajedničkim prostorima etaža ili međuetaža i to jedan aparat po etaži odnosno međuetaži. Mjesto vatrogasnog aparata mora biti označeno propisanom naljepnicom, a sam aparat objesiti na zid ili ga postaviti u vatrogasni ormarić koji se također vješa na zid. Nakon nabave vatrogasnih aparata iste je potrebno kontrolirati odnosno servisirati od strane ovlaštene osobe jednom godišnje.

Najveći problem kod korištenja vatrogasnih aparata je taj što ih mali broj ljudi uopće zna upotrijebiti. Stoga savjetujemo, upoznajte se s osnovnim principima rada vatrogasnih aparata kako bi u slučaju požara kada su sekunde presudne, bili sposobni iste adekvatno i iskoristiti te time potencijalnu štetu svesti na minimum.

POPIS VAŽNIJIH SCRIPEINIH KOOPERANATA I POSLOVNIH PARTNERA:

 • KUĆNI MAJSTOR – OBRT, 21 400 Supetar, 18. rujna 43
 • CROATIA OSIGURANJE, 21 000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 8
 • VATROSERVIS D.O.O., 21 000 Split, Varaždinska 53
 • CIAN D.O.O., 21 000 Spli, Varaždinska 51
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB, 21 000 Split, Ulica slobode 7
 • FRIGOSTROJ – 21 400 Supetar, Hrvatskih velikana 36
 • HEROS D.O.O., Hektorovićeva 38, 21 210 Solin
 • ELEKTRO KAŠTELAN, 21412 Pučišća, Stolija 7
 • LIVAJIĆ D.O.O., 21 400 Supetar, Vrilo 30
 • OBRT (za čišćenje) PULITA,.21 403 Sutivan, Put Gospe od Krtina 16

Navigacija: